Algemene voorwaarden M-NL

Wij leveren zowel aan consumenten / particulieren, als aan bedrijven. Let op:
- voor consumenten: ADR SPIERINGS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN
- voor bedrijven: METAALUNIEVOORWAARDEN

Beide vindt u hieronder:
(deze kunt u ook altijd bij ons opvragen, u krijgt deze dan in PDF bestand toegestuurd)

ADR SPIERINGS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN

Artikel 1: definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Adr Spierings B.V.: de natuurlijke rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbied.
 2. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand met Adr Spierings aangaat.
 3. overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst tussen Adr Spierings B.V. en de consument die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zoals internet, webshop, bestelbon, faxaanbieding of telemarketing waarbij de consument voor het sluiten van de overeenkomst geen direct contact heeft met Adr Spierings B.V.
 4. overeenkomst buiten de verkoopruimte: iedere overeenkomst tussen Adr Spierings B.V. en de consument die wordt gesloten op een andere plaats dan de verkoopruimte van Adr Spierings B.V., zoals beurzen en evenementen.
 5. bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument de koop op afstand kan herroepen die begint op de dag waarop de gekochte zaak door de consument is ontvangen of de dienst is overeengekomen.
 6. herroeping: de mogelijkheid van de consument om van de overeenkomst op afstand of van de overeenkomst buiten de verkoopruimte af te zien.

Artikel 2: identiteit van Adr Spierings B.V.

Adr Spierings B.V.
Rijkevoortsedijk 31
5447 BD Rijkevoort (Holland)
Tel#: 0031 (0) 485-371427
Fax#: 0031(0) 485-371631

Artikel 3: toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Adr Spierings B.V. en op elke op afstand tot stand gekomen overeenkomst tussen Adr Spierings B.V. en de consument.
 2. Voor het sluiten van de overeenkomst op afstand of van de overeenkomst buiten de verkoopruimte, worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Dit geschiedt door een bestand met algemene voorwaarden op de website van Adr Spierings B.V. met de verplichting voor de consument tot akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.
 3. Adr Spierings B.V. kan de algemene voorwaarden ook langs de elektronische weg aan de consument beschikbaar stellen, mits dat geschiedt voor het sluiten van de overeenkomst tussen Adr Spierings B.V. en de consument.

Artikel 4: aanbod

 1. Het aanbod van producten of diensten bij de overeenkomst op afstand of de overeenkomst buiten de verkoopruimte wordt gedaan met vermelding van relevante informatie, zoals de duur van het aanbod, de voorwaarden waaronder het aanbod wordt gedaan, alsmede zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, met name de totale prijs van de dienst of het product inclusief belastingen, eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling, eventuele kosten van communicatie met Adr Spierings B.V., de levering en de uitvoering.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De omschrijving is zodanig dat de consument het aanbod goed kan beoordelen. De door Adr Spierings B.V. gebruikte afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten of diensten, enkel kan het model of de kleur van het product afwijken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Adr Spierings B.V. niet.
 3. Gedurende de termijn waarvoor het aanbod wordt gedaan worden de prijzen niet verhoogd, tenzij sprake is van verandering van BTW tarieven of indien variabele prijzen gelden vanwege mogelijke schommelingen in de financiële markten.

Artikel 5: overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment waarop de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Adr Spierings B.V. bevestigt bij de overeenkomst op afstand onverwijld per e-mail de ontvangst en aanvaarding van het aanbod door de consument. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Adr Spierings B.V. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Bevestiging van de overeenkomst buiten de verkoopruimte vindt schriftelijk of per e-mail plaats.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Adr Spierings B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data. Indien de consument elektronisch kan betalen neemt Adr Spierings B.V. zoveel mogelijk passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 4. Adr Spierings B.V. kan een bestelling weigeren, of daaraan bijzondere voorwaarden verbinden, indien uit onderzoek blijkt dat gegronde redenen bestaan te vrezen dat de consument zin betalingsverplichtingen niet kan nakomen.

Artikel 6: duurovereenkomst

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen, mits de opzegging schriftelijk geschied met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaren. Indien daarbij is overeengekomen dat na de bepaalde tijd de overeenkomst geacht wordt te zijn voortgezet voor onbepaalde tijd, dan kan die verlengde overeenkomst ten allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk worden opgezegd.

Artikel 7: herroeping

 1. Bij aankoop van producten en/of diensten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van veertien dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument of te rekenen vanaf het aangaan van de overeenkomst indien het een dienst betreft. Herroeping dient te geschieden met invulling en retourzending van het modelformulier dat Adr Spierings B.V. bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt, of dat te allen tijde bij Adr Spierings B.V. opgevraagd kan worden.
 2. De consument heeft het recht van herroeping uitsluitend indien de betreffende producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in originele verpakking teruggezonden kunnen worden.
 3. De consument heeft het recht op herroeping niet indien het product speciaal voor de consument is gemaakt, indien Adr Spierings B.V. reeds met de uitvoering van de dienst een begin heeft gemaakt, indien de prijs van de zaken gebonden is aan fluctuaties op de financiële markt waarop Adr Spierings B.V. geen invloed heeft of indien zaken duidelijk persoonlijke aard zijn.
 4. Indien de consument van zijn recht op herroeping gebruikt maakt dan zal hij het product met toebehoren en in originele staat en in originele staat en verpakking aan Adr Spierings B.V. terugzenden conform redelijke instructies van Adr Spierings B.V.
 5. Indien de consument van zijn recht op herroeping gebruik maakt, dan komen alle gemaakte kosten voor verzending voor de rekening van de consument. Adr Spierings B.V. zal deze kosten indicatief opgeven.
 6. Indien de consument een bedrag heeft betaald, dan zal bij herroeping Adr Spierings B.V.. dit bedrag, verminderd met de aan de consument in rekening gebrachte kosten van communicatie en verzending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, aan de consument terug betalen.

Artikel 8: conformiteit

 1. Adr Spierings B.V. staat ervoor in dat het geleverde product of verrichte dienst beantwoord aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. Adr Spierings B.V. staat ervoor in dat het product de eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. Adr Spierings B.V. staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument de door Adr Spierings B.V. of fabrikant gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.
 3. Een door Adr Spierings B.V., importeur of fabrikant als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een toerekenbare tekortkoming in nakoming van verplichtingen van Adr Spierings B.V. kan doen gelden op grond van de wet.

Artikel 9: levering

 1. Door Adr Spierings B.V. opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief, een opgegeven levertijd vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:36 sub a BW, mits deze termijn niet langer is dan 30 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan uiterlijk binnen 30 dagen bericht. De consument kan in dat geval de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 2. Na ontbinding zal Adr Spierings B.V. het bedrag dat de consument heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, terugbetalen.
 3. Indien de levering van een gekocht product onmogelijk blijkt, dan zal Adr Spierings B.V. zich inspannen een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal de consument duidelijk en begrijpelijk worden gemeld dat sprake is van een vervangend product. De consument heeft ook bij een vervangend product recht op herroeping.

Artikel 10: betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de betaling uiterlijk bij levering van de producten en / of diensten. Adr Spierings B.V. kan de consument verplichten tot een vooruitbetaling van max. 50% van de bedongen prijs.
 2. Adr Spierings B.V. kan de consument diverse betalingsmogelijkheden aanbieden, waaronder Ideal en creditcard in een beveiligde omgeving. Bankgegevens van de consument zullen door Adr Spierings B.V. niet worden opgeslagen. De consument is er zich van bewust dat betaling via internet risico’s kan meebrengen. Betalingen via internet zijn voor eigen risico van de consument. Adr Spierings B.V. is op generlei wijze aansprakelijk voor de wijze waarop de consument betalingen uitvoert.
 3. Ingeval van wanbetaling van de consument heeft Adr Spierings B.V. het recht om aan de consument vanaf het moment van verzuim wettelijke rente in rekening te brengen. Voorts kan Adr Spierings B.V. incassokosten aanzeggen, welke kosten minimaal €40,-- en maximaal €6.775,-- kunnen bedragen. De aanzegging geschiedt met opgave van de berekende incassokosten volgens het Besluit vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten, met inachtneming van een termijn van 14 dagen.

Artikel 11: eigendomsbehoud

 1. Alle door Adr Spierings B.V. geleverde producten blijven eigendom van Adr Spierings B.V. totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst verschuldigd volledig heeft betaald.
 2. Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de consument is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden of andere zekerheidsrecht op deze zaken vestigen.

Artikel 12: klachten en regeling

 1. De consument moet zo spoedig mogelijk na levering van producten of uitvoering van diensten, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, onderzoeken of Adr Spierings B.V. de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Klachten voortvloeiend uit voormeld onderzoek over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven binnen 14 dagen na ontdekking bij Adr Spierings B.V. schriftelijk worden ingediend. De levering geldt als deugdelijk indien niet tijdig wordt geklaagd.
 3. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument Adr Spierings B.V. in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan Adr Spierings B.V. een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of het geleverde product.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor bemiddeling door de Koninklijke Metaalunie.

Artikel 13: aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Adr Spierings B.V., haar personeel of derden waarvan zij zich bedient, niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van werkzaamheden.
 2. De aansprakelijkheid van Adr Spierings B.V. is voorts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid is gedekt. Vindt geen uitkering door de verzekering plaats of biedt de verzekering geen dekking, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de betreffende zaak of dienst.

Artikel 14: privacy

 1. Door het aangaan van een overeenkomst via de webshop van Adr Spierings B.V. verstrekt de consument persoonsgegevens aan Adr Spierings B.V., waaronder naam, adres, telefoon en e-mailadres. De persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Adr Spierings B.V.. Adr Spierings B.V. kan deze gegevens gebruiken voor het ongevraagd benaderen van de consument met bijvoorbeeld aanbiedingen, tenzij de consument uitdrukkelijk aangeeft dit niet op prijs te stellen.
 2. Adr Spierings B.V. bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressesn die aan hem zijn verstrekt met de uitdrukkelijke toestemming van de consument om deze adressen voor marketingdoeleinden te kunnen gebruiken.
 3. De consument kan een verleende toestemming voor het gebruik van zijn e-mailadres te allen tijden intrekken.
 4. Het is Adr Spierings B.V. verboden persoonsgegevens van consumenten aan derden te verstrekken, behoudens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Artikel 15: toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan wordt als bevoegde rechter aangewezen de rechter in het arrondissement waar Adr Spierings B.V. is gevestigd.

Artikel 16: slotbepaling

 1. Adr Spierings B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd. Bij wijziging in de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van een aanbod prevaleert de voor de consument meest gunstigste bepaling.

Artikel 17: Tekstuele verschillen Nederlands, Engels en Duits

 1. In geval van verschil tussen de Nederlandse, Engels of Duitse tekst van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.
Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
© Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
 3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, "ex works", conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.
 4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn ge-bracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toe-stemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een boete ver-schuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste ver-zoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van €1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

 1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
 4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

 1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
 2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
 3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
  1. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
  2. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
  3. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
  4. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
 4. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

 1. Levering vindt plaats af fabriek, "ex works", conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
 2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
 3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.

Artikel 7: Prijswijziging

 1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
 2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
 3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aange-leverde goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
 2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbre-kingen en import- of handelsbeperkingen.
 3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

 1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
 2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
  1. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stuka-doors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
  2. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
  3. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
  4. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
  5. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

 1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
  1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
  2. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
  3. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
 2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
 3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
  • gas, water en elektriciteit;
  • verwarming;
  • afsluitbare droge opslagruimte;
  • op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtge-ver en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
 3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplich-tingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
  1. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
  2. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
  3. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
  4. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
 3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop op-nieuw van toepassing.
 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortko-ming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen op-drachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
 3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  1. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
  2. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
  3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie

 1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
 2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
 3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
  • de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
  • het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;
  • opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
 4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de gelever-de zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
  • de zaak herstelt;
  • de zaak vervangt;
  • opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
 5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
 6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
 7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
 8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen